CheckProof för asfalt

Asfaltindustrin: Optimerat underhåll & integrerad HSEQ

Vill du öka tillgängligheten och säkerheten i din asfaltsproduktion eller asfaltläggning? CheckProofs mobila plattform ger effektivare processer för underhåll och HSEQ, vilket förbättrar såväl produktivitet som regelefterlevnad i hela din verksamhet.

4 fördelar med att använda CheckProof för

Underhåll, kvalitetskontroll och HSE i ditt asfaltsföretag

1

Bättre hälsa & säkerhet

2

Ökad maskintillgänglighet

3

Minskat beroende av nyckelanställda

4

Full HSEQ-dokumentation

Så förbättrar CheckProof det förebyggande underhållet i din asfaltsverksamhet

Skapa skräddarsydda, användarvänliga checklistor för alla steg i din produktion och asfaltläggning. Lägg till bilder och videor för extra tydlighet. För att öka ansvarstagande och spårbarhet kan du också göra det obligatoriskt att ta ett foto vid vissa kontroller. Eftersom varje kontroll loggas digitalt med tid, plats och operatör får du full dokumentation gentemot kunder och externa inspektörer.

Exempel på underhållskontroller som du kan lägga till i CheckProof:

Dagliga, veckovisa och månatliga inspektioner

Rutiner vid start och stängning

Rengöringsrutiner

Steg-för-steg-checklistor för kritiska uppgifter

Underhållskontroller baserade på användning, triggade av IoT-data.

Image

Smarta integrationer för användnings- och tillståndsbaserat underhåll (UBM & CBM)

Med CheckProofs programvara för Pigeon-enheter kan du överföra data direkt från dina maskiners styrsystem till plattformen. Skapa automatiska triggers för underhållsuppgifter baserat på till exempel drifttimmar, producerad mängd, temperatur eller trycknivåer.

CheckProofs OEM-integrationer gör att du kan strömma telematikdata från valsar, beläggningsmaskiner och andra maskiner och fordon från olika tillverkare direkt till plattformen. Du kan också trigga automatiska underhållsuppgifter baserat på felkoder och förinställda intervaller utifrån användning.

Minska nertiden i din maskinpark

Integrationerna hjälper dig också att övervaka bränsleförbrukning och tomgångskörning för hela din maskinpark, så att du kan upptäcka och åtgärda onödig tomgång. Varför inte uppmuntra personalen i fält att tävla mot varandra om vem som kan minska sin tomgångskörning mest?
Image
Image

Vanliga säkerhetsrisker i asfaltsindustrin

Att arbeta i asfaltsindustrin innebär dagliga hälso- och säkerhetsrisker, såsom:

Brännskador vid hantering av bitumen och brännare

Bränder orsakade av överhettning eller läckage av brandfarliga vätskor

Underhåll av utrustning i trånga utrymmen

Långsiktiga hälsoproblem av att hantera giftiga ämnen med bristfällig skyddsutrustning

Såväl tillverkning som beläggning är intensiva processer med mycket tung utrustning och rörliga delar. Om något går fel, och personalen får panik och inte hanterar situationen rätt, kan det snabbt bli livsfarligt.

För att förhindra olyckor krävs väldokumenterade säkerhetsrutiner så att alla vet vad de ska göra i en nödsituation. Minst lika viktigt, om inte viktigare, är att ha en solid struktur av rutiner, kontroller, realtidsrapportering och uppföljning för att kunna upptäcka och åtgärda avvikelser innan de leder till allvarliga incidenter.

Extra säkerhet med CheckProofs RFID-funktion

Hög säkerhet på arbetsplatsen kräver att medarbetarna i fält genomför sina kontroller korrekt varje gång. Även om de måste klättra upp på en 20 meter hög silo i dåligt väder. För att göra regelefterlevnaden till en självklar del av vardagen behövs tydligt definierade rutiner, en stark ansvarskultur – och modern teknik.

Ett effektivt sätt att säkerställa att viktiga kontroller utförts på plats är att fästa RFID-taggar på utvalda delar av din utrustning eller anläggning. Därefter kopplar du varje tagg till en specifik uppgift eller checklista i CheckProof. För att kunna markera uppgiften som slutförd behöver medarbetaren först skanna taggen med sin mobil.

Image

Säkrare hantering av bitumentankar

Så här förbättrar Cemex UK säkerheten kring bitumentankarna på sina asfaltverk

Steve Taylor, Asphalt Plant Manager på Cemex UK, berättar att det alltför ofta finns brister i rutinerna för inspektion av bitumentankar. Det innebär att sprickor, läckage och överhettning riskerar att inte upptäckas.

När Cemex UK utvärderade säkerhetsincidenterna på sina asfaltsanläggningar fann de att de i genomsnitt hade tre allvarliga bitumenrelaterade olyckor per år. För att förebygga framtida incidenter installerade de fler säkerhetsanordningar som övervakar luftflödet och kontrollerar temperaturen. Därmed stängs bitumentanken av om temperaturen blir för hög.

Cemex-teamet skapade även skräddarsydda checklistor i CheckProof-appen för att säkerställa att bitumentankarna inspekteras noggrant med jämna mellanrum.

Genom att låta våra medarbetare se över tanken i detalj kan vi upptäcka skador i ett tidigt skede och åtgärda dem innan de orsakar problem. När vi började använda CheckProof för vårt underhåll av bitumentankar på alla våra anläggningar hittade vi två stycken som var defekta och som vi direkt kunde direkt ta ur drift.
Steve Taylor, Asphalt Plant Manager, Cemex UK
Image
Image

Dokumenterad kvalitetskontroll för asfaltsföretag

Som tillverkare och/eller leverantör av asfalt genomför du rigorösa kvalitetskontroller vid varje steg av processen: från råmaterialet till temperaturen och blandningen av slutprodukten du levererar till dina kunder. Dina labbtekniker har garanterat ett system för sin provhantering. Men hur är det med den visuella dokumentationen av de material och produkter som kommer in till eller lämnar din anläggning?

Spårbara bevis på den kvalitet du levererar

Med CheckProofs app kan personalen i fält enkelt ta bilder och lägga till egna anteckningar. Det gör att du snabbt kan identifiera, registrera och rapportera eventuella kvalitetsproblem med råmaterialet som levereras till din anläggning av interna eller externa partners. Och om en kund påstår att de har fått bränd asfalt har du ett tidsstämplat bevis på hur produkten såg ut när den lämnade ditt asfaltverk.
Image
Image

Komplett HSEQ-dokumentation för inspektioner, revisioner och ISO-efterlevnad

Att följa lokala föreskrifter och ISO-certifieringskrav är viktigt av flera skäl: för att säkerställa personalens hälsa och säkerhet, leverera en hög produktkvalitet och för att minimera miljöpåverkan. För att bevisa din compliance för externa revisorer behöver du detaljerade rapporter om dina HSEQ-rutiner.

Är du trött på att i panik försöka hitta rätt papper och kalkylblad vid oannonserade inspektioner? Använd CheckProofs digitala plattform för att automatiskt logga alla kontroller digitalt i realtid. Du minskar risken att missa något viktigt och kan snabbt sammanställa och visa fullständiga HSEQ-loggar på begäran.

Följ upp incidenter och avvikelser på ett strukturerat sätt

För att dina underhålls- och HSEQ-processer ska förbättra din verksamhet långsiktigt behöver du mer än bra rutiner. Genom att systematiskt följa upp alla inrapporterade problem möjliggör du datadriven optimering i hela organisationen. Ett exempel: istället för att bara lösa ett säkerhets- eller kvalitetsproblem lokalt så implementerar du lösningen på alla liknande arbetsstationer. På så sätt förhindrar du att samma problem uppstår igen någon annanstans.
Image
Image

Datadriven Continuous Improvement med CheckProof

All data i ett system
Samla alla rapporter om olyckor, defekter, tillbud, avvikelser, kvalitetsproblem, etc. från medarbetare, chefer och kunder i samma plattform.

Exempel på problem som du kan logga och följa upp i CheckProof:

Olyckor, skador, tillbud och andra säkerhetsproblem

Klagomål eller reklamationer (t.ex. asfaltskvalitet som inte är enligt specifikation) via dina webbformulär

Miljöincidenter (dålig luftkvalitet, läckage, etc.)

Klagomål från grannar (t.ex. ljudnivåer)

Avvikelser som upptäckts vid extern granskning

Förbättringsförslag från medarbetare

Skräddarsydda mallar för strukturerade processer

Skapa egna mallar för att säkerställa att alla ärenden hanteras i enlighet med företagsspecifika krav, ISO-standarder, CE-certifieringar och lokala regler. Använd rullgardinsmenyer eller fritextfält för att samla in information om vad som hänt och var, varför problemet uppstod, hur det löstes och vilka åtgärder som vidtogs för att förhindra att det inträffar igen. Kanske behövs ytterligare utbildning, säkerhetsutrustning eller tydligare rutiner?

Ansvarstagande & spårbarhet

Tilldela varje rapporterat ärende till en specifik person (till exempel den lokala anläggningschefen eller arbetsledaren) och ange en deadline för att lösa eller följa upp det. Då säkerställer du att inget faller mellan stolarna.

Kunskapsdelning över hela företaget

Om ett problem inträffar i en del av din verksamhet kan det lätt hända någon annanstans också. Se till att inte stänga ärendet förrän alla relevanta avdelningar har implementerat en lösning som gör att de slipper råka ut för samma problem.

Dra viktiga slutsatser utifrån din data

I CheckProof kan du filtrera ärenden baserat på kategori, exportera rapporter som kalkylblad och integrera plattformen med dina affärssystem. Det gör att du enkelt upptäcker mönster och återkommande problem som behöver hanteras på en företagsövergripande nivå – och kan investera i rätt lösningar för maximal effekt.

Ta din asfaltsverksamhet till nästa nivå med CheckProof

Vill du se hur vår digitala plattform hjälper dig att spara tid och pengar i din asfaltsproduktion eller vid beläggningsarbeten? Kontakta oss eller boka en 30-minuters demo.